Huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld
Geweld in de privésfeer komt veel voor, in alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, schending van rechten en financiële uitbuiting. Het kan gaan om kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling en eer-gerelateerd geweld.

Wanneer mensen mishandeld worden door diegenen die het dichtst bij hen staan, wordt hun vertrouwen diep geschaad. Mishandeling, verwaarlozing en misbruik laten diepe sporen na en maken het leven voor veel mensen erg moeilijk.
Om snel en adequaat in te kunnen grijpen bij huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, heeft de overheid de wet ‘Verplichte Meldcode’.
 
Ook Vita Zorggroep werkt met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
Veiligheid is een belangrijke waarde in de zorg die Vita Zorggroep biedt. Het signaleren van mishandeling, misbruik, verwaarlozing en geweld is onderdeel van het werk van alle zorgverleners. De meldcode helpt hen om op een zorgvuldige wijze te handelen en de cliënt en zijn naasten met respect, maar op doortastende wijze te helpen.
 
Hoe werkt de meldcode?
De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een zorgverlener moet doen als hij vermoedt dat er sprake is van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of geweld:
  • Stap 1: In kaart brengen van signalen
  • Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
  • Stap 3: Gesprek met de cliënt
  • Stap 4: Wegen van het geweld, de mishandeling of verwaarlozing
  • Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of een melding doen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Ter ondersteuning van de zorgverleners heeft Vita Zorggroep de gedragswetenschapper aangesteld om te ondersteunen bij dergelijke signalen. De gedragswetenschapper is expert op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij wordt dan ook altijd betrokken bij de opvang en begeleiding van de cliënt en melder.
 
Meer informatie
Alle zorgverleners kunnen u meer vertellen over de werkwijze van Vita Zorggroep. Meer informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling vindt u in de twee Vita Zorggroep meldcode:
 
 
Klachten?
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Vita Zorggroep de meldcode heeft toegepast, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Vita Zorggroep.